Câu hỏi

fork trong Node.js là gì?

Câu trả lời

Trong Node.js, fork() là một phương thức được sử dụng để tạo ra các tiến trình con (child processes) mới. Đây là một biến thể của phương thức spawn() nhưng được thiết kế đặc biệt để tạo ra các tiến trình Node.js mới.

Sự khác biệt lớn nhất giữa spawn()fork()fork() tạo ra một kênh giao tiếp (communication channel) giữa tiến trình cha (parent process) và tiến trình con, cho phép chúng có thể gửi tin nhắn qua lại với nhau thông qua hàm send() và sự kiện message.

Khi sử dụng fork(), bạn không cần phải chỉ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa các hàm spawnexecute của child_process trong Node.js là gì? Khi nào nên sử dụng từng hàm?

middle

Giải thích thứ tự thực thi của các Event Listeners trong Node.js?

senior

So sánh giữa chế độ strictlegacy cho module Assert trong Node.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào