Câu hỏi

Lập trình event-driven là gì?

Câu trả lời

Trong ứng dụng event-driven, nó là vòng lặp chính cho lắng nghe tất cả sự kiện sau đó kích hoạt một hàm callback khi một sự kiện được phát hiện.

Mặc dù các sự kiện trông khá giống với các hàm callback, sự khác biệt nằm ở chỗ các hàm callback được gọi khi một hàm bất đồng bộ trả về kết quả của nó, ...

Bạn cần đăng nhập để xem