Câu hỏi

Tại sao Node.js lại là đơn luồng?

Câu trả lời

Node.js được tạo rõ ràng như một thử nghiệm trong xử lý bất đồng bộ. Lý thuyế...

Bạn cần đăng nhập để xem