Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Tại sao Node.js lại là đơn luồng?

Câu trả lời

Node.js được thiết kế là đơn luồng (single-threaded) để tối ưu hóa hiệu suất cho các hoạt động I/O không đồng bộ. Mô hình đơn luồng giúp giảm bớt độ phức tạp liên quan đến lập trình đa luồng, như việc quản lý các tình huống chạy song song, đồng bộ hóa dữ liệu, và tránh các vấn đề về race condition và deadlocks.

Tuy nhiên, Node.js không phải là chậm chạp do nó sử dụng mô hình non-blocking I/O và Event Loop để xử lý các hoạt động I/O như đọc file, truy cập mạng, hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu. Khi một hoạt động I/O được yêu cầu, nó sẽ được đưa vào hàng đợi và xử lý bất đồng bộ, cho phép Node.js tiếp tục xử lý các yêu cầu khác...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Buffers trong Node.js là gì?

senior

Làm thế nào để xử lý lỗi cho code async trong Node.js?

middle

Sự khác biệt giữa việc return một callback và chỉ gọi một callback trong Nodejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào