Câu hỏi

REPL là gì?

Câu trả lời

REPL là từ viết tắt của Read Eval Print Loop (hiểu nôm na là: Đọc – Đánh giá – In – Lặp) và nó biểu diễn môi tr...

Bạn cần đăng nhập để xem