Câu hỏi

Tại sao tách biệt app và server trong Express?

Câu trả lời

Server có trách nhiệm khởi tạo routes, middleware và c...

Bạn cần đăng nhập để xem