Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Giải thích BuildContext trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Trong Flutter, BuildContext là một trong những khái niệm quan trọng, đại diện cho thông tin về vị trí của widget trong cây widget của ứng dụng. Nó chứa thông tin về vị trí của widget, cũng như cách truy cập đến các thông tin và thuộc tính của các widget xung quanh.

Mỗi widget trong Flutter đều có một BuildContext duy nhất mô tả vị trí của nó trong cây widget. BuildContext cung cấp quyền truy cập đến các thuộc tính của widget, như màu sắc, kích thước, hình dạng, vị trí trong widget tree, và một số thông tin khác.

BuildContext cũng được sử dụng để gọi một số phương thức quan trọng, như BuildContext.findAncestorWidgetOfExactType() để tìm kiếm widget cha cụ thể ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chế độ hồ sơ (profile mode) là gì và khi nào bạn sử dụng nó?

middle

Làm cách nào để khai báo hàm async dưới dạng một biến trong Dart?

expert

StatefulWidget và State là gì khi được tách ra thành các lớp riêng biệt?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào