Câu hỏi

Giải thích BuildContext trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Trong Flutter, BuildContext là một trong những khái niệm quan trọng, đại diện cho thông tin về vị trí của widget trong cây widget của ứng dụng. Nó chứa thông tin về vị trí của widget, cũng như cách truy cập đến các thông tin và thuộc tính của các widget xung quanh.

Mỗi widget trong Flutter đều có một BuildContext duy nhất mô tả vị trí của nó trong cây widget. BuildContext cung cấp quyền truy cập đến các thuộc tính của widget, như màu sắc, kích thước, hình dạng, vị trí trong widget tree, và một số thông tin khác.

BuildContext cũng được sử dụng để gọi một số phương thức quan trọng, như BuildContext.findAncestorWidgetOfExactType() để tìm kiếm widget cha cụ thể ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn hiểu gì về tween animation trong Flutter?

middle

Làm thế nào để kiểm tra xem một phương thức bất đồng bộ void đã hoàn thành trong Dart?

senior

Future trong Flutter/Dart là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào