Câu hỏi

Mô tả vòng đời của một Stateful Widget trong Flutter?

Câu trả lời

Trong Flutter, vòng đời của một Stateful Widget bao gồm một loạt các bước được thực hiện từ khi widget được tạo ra cho đến khi nó bị phá hủy. Dưới đây là các bước chính trong vòng đời của một Stateful Widget:

  1. createState(): Đây là phương thức đầu tiên được gọi khi một StatefulWidget được xây dựng. Phương thức này tạo ra một đối tượng State, nơi tất cả trạng thái động của widget được lưu trữ.
  2. mounted == true: Khi createState tạo ra đối tượng State, một BuildContext được gán cho State đó. Tất cả các widget đều có một thuộc tính boolean mounted. Nó trở thành true khi BuildContext được gán.
  3. initState(): Phương thức này được gọi ngay sau khi đối tượng State được chèn vào cây widget (sau khi constructor của class được gọi). initState được gọi một lần duy nhất và là nơi tốt nhất để khởi tạo dữ liệu và thiết lập các subscription.
  4. didChangeDependencies(): Được gọi ngay sau initState() và cũng có thể được gọi khi một đối tượng mà widget phụ thuộc vào thay đổi. Phương thức này hữu ích cho các trường hợp widget phụ thuộc vào dữ liệu được kế thừa từ widget cha.
    5....
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt giữa “??”“?" trong Flutter là gì?

senior

Tại sao bạn nên sử dụng kReleaseMode thay vì assert?

senior

Giải thích async , chờ đợi trong Flutter/Dart?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào