Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Mô tả vòng đời của một Stateful Widget trong Flutter?

Câu trả lời

Trong Flutter, vòng đời của một Stateful Widget bao gồm một loạt các bước được thực hiện từ khi widget được tạo ra cho đến khi nó bị phá hủy. Dưới đây là các bước chính trong vòng đời của một Stateful Widget:

  1. createState(): Đây là phương thức đầu tiên được gọi khi một StatefulWidget được xây dựng. Phương thức này tạo ra một đối tượng State, nơi tất cả trạng thái động của widget được lưu trữ.
  2. mounted == true: Khi createState tạo ra đối tượng State, một BuildContext được gán cho State đó. Tất cả các widget đều có một thuộc tính boolean mounted. Nó trở thành true khi BuildContext được gán.
  3. initState(): Phương thức này được gọi ngay sau khi đối tượng State được chèn vào cây widget (sau khi constructor của class được gọi). initState được gọi một lần duy nhất và là nơi tốt nhất để khởi tạo dữ liệu và thiết lập các subscription.
  4. didChangeDependencies(): Được gọi ngay sau initState() và cũng có thể được gọi khi một đối tượng mà widget phụ thuộc vào thay đổi. Phương thức này hữu ích cho các trường hợp widget phụ thuộc vào dữ liệu được kế thừa từ widget cha.
    5....
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các tập tin bố trí ở đâu? Tại sao Flutter không có file bố cục?

senior

Trong Flutter, tại sao phương thức build() trên State mà không phải StatefulWidgets?

junior

Ngôn ngữ lập trình Dart là gì và tại sao Flutter lại sử dụng nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào