Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa “??”“?" trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Trong Dart, hai toán tử ??? được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Toán tử ?? (null-aware):

Toán tử ??, còn được gọi là toán tử null-aware, được sử dụng để kiểm tra và cung cấp giá trị mặc định trong trường hợp biểu thức bên trái của nó là null. Nếu giá trị bên trái không phải là null, nó sẽ trả về giá trị của biểu thức bên trái, ngược lại nó sẽ trả về giá trị của biểu thức bên phải. Đây là cách bạn có thể sử dụng toán tử ??:

var x;
var y = x ?? 'Giá trị mặc định';
print(y); // Nếu x là null, y sẽ là 'Giá trị mặc định', ngược lại y sẽ có giá trị của x

Toán tử ? (conditional):

Toán tử ?, còn được ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể tên các cơ sở dữ liệu được dùng nhiều nhất trong Flutter?

middle

Tại sao chúng ta truyền hàm vào widget?

junior

Sự khác biệt giữa double.INFINITY và MediaQuery là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào