Câu hỏi

Giải thích về idiom a ||= b trong Ruby?"

Câu trả lời

Giới thiệu về Idiom "a ||= b" trong Ruby

Trong Ruby, idiom a ||= b là một cách viết ngắn gọn để thiết lập giá trị cho biến a nếu a chưa được gán giá trị hoặc giá trị của anil hoặc false. Cụ thể, a ||= b sẽ gán giá trị của b cho a nếu anil hoặc false; nếu không, a sẽ giữ nguyên giá trị của mình

Cách Hoạt Động

  • Khi anil hoặc false: Biến a sẽ được gán giá trị của b. Điều này hữu ích trong việc khởi tạo giá trị cho biến mà không cần viết điều kiện kiểm tra giá trị của biến đó
  • Khi a đã có giá trị khác nilfalse: Giá trị của a sẽ không thay đổi. Idiom này thường được sử dụng để thiết lập giá trị mặc định cho biến

Ví dụ

@current_user ||= User.find_by_id(session[:user_id])

Trong ví dụ trên, `@curr...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt chính giữa procslambdas là gì?

middle

Bạn có thể cho tôi biết ba mức độ kiểm soát truy cập phương thức cho các lớpmodule không?

middle

self có ý nghĩa gì trong Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào