Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Giải thích về idiom a ||= b trong Ruby?"

Câu trả lời

Giới thiệu về Idiom "a ||= b" trong Ruby

Trong Ruby, idiom a ||= b là một cách viết ngắn gọn để thiết lập giá trị cho biến a nếu a chưa được gán giá trị hoặc giá trị của anil hoặc false. Cụ thể, a ||= b sẽ gán giá trị của b cho a nếu anil hoặc false; nếu không, a sẽ giữ nguyên giá trị của mình

Cách Hoạt Động

  • Khi anil hoặc false: Biến a sẽ được gán giá trị của b. Điều này hữu ích trong việc khởi tạo giá trị cho biến mà không cần viết điều kiện kiểm tra giá trị của biến đó
  • Khi a đã có giá trị khác nilfalse: Giá trị của a sẽ không thay đổi. Idiom này thường được sử dụng để thiết lập giá trị mặc định cho biến

Ví dụ

@current_user ||= User.find_by_id(session[:user_id])

Trong ví dụ trên, `@curr...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào bạn sử dụng cú pháp do/end so với cú pháp sử dụng dấu ngoặc nhọn {} cho một block?

senior

Điều gì xảy ra với một hằng số không được gán giá trị?

middle

Sự khác biệt khi gọi một phương thức private so với gọi một phương thức public từ bên trong lớp định nghĩa nó là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào