Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Higher-Order Function trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Higher-Order Function trong JavaScript là một hàm có khả năng nhận một hoặc nhiều hàm khác làm đối số hoặc trả về một hàm như là kết quả của nó. Điều này cho phép các chương trình có thể tạo ra các hàm tùy chỉnh dựa trên các hàm khác, tăng cường khả năng tái sử dụng và modular hóa mã.

Đặc điểm của Higher-Order Function

  • Nhận hàm làm đối số: Một higher-order function có thể nhận một hoặc nhiều hàm khác làm đối số. Điều này cho phép nó thực hiện các thao tác hoặc tính toán dựa trên hàm được truyền vào.
  • Trả về hàm: Ngoài việc nhận hàm làm đối số, một higher-order function cũng có thể tạo và trả về một hàm mới. Hàm mới này có thể sử dụng hoặc mở rộng logic của các hàm đầu vào.

Ví dụ về Higher-Order Function

Nhận hàm làm đối số

function repeat(n, action) {
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    action(i);
  }
}

repeat(3, console.log); // In ra 0, 1, 2

Trong ví dụ trên, repeat là một h...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Coercion trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào