Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa MapWeakMap trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong ECMAScript 6 (ES6), MapWeakMap là hai cấu trúc dữ liệu mới được giới thiệu để lưu trữ cặp khóa-giá trị. Mặc dù cả hai đều lưu trữ cặp khóa-giá trị, chúng có một số sự khác biệt quan trọng:

Map

  1. Khóa mạnh: Trong một Map, khóa có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả đối tượng, chuỗi, số, và các kiểu dữ liệu khác.
  2. Duyệt được: Map là duyệt được, có nghĩa là bạn có thể lặp qua các phần tử của nó theo thứ tự chèn vào.
  3. Kích thước: Bạn có thể dễ dàng lấy được kích thước của một Map thông qua thuộc tính size.
  4. Hiệu suất: Map có hiệu suất tốt trong việc thêm và xóa các phần tử.
  5. Bộ nhớ: Map giữ các khóa với một tham chiếu mạnh, điều này có nghĩa là miễn là một khóa tồn tại trong Map, nó sẽ không được thu gom rác (garbage collected).

WeakMap

  1. Khóa yếu: Trong một WeakMap, khóa phải là một đối tượng. Không thể sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy như chuỗi hoặc số làm khóa.
  2. Không duyệt được: WeakMap không ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

senior

Currying trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào