Câu hỏi

Đoạn code dưới đây những chỗ nào không hợp lệ?

Câu trả lời

 const bird = {
  size: "small",
 };

 const mouse = {
  name: "Mickey",
  small: true,
 };
 • A: mouse.bird.size không hợp lệ
 • B: mouse[bird.size] không hợp lệ
 • C: mouse[bird["size"]] không hợp lệ
 • D: Tất cả đều hợp lệ

Đáp án: A

Trong JavaScript thì tất cả keys của các object đều là string (ngoại trừ khi nó là một Symbol). Dù chúng ta không viết chúng như một string, về cơ bản chúng sẽ luôn được chuyển sang dạng string.

JavaScript thông dịch (hay unboxes) từng câu lệnh. Khi chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc [], nó sẽ tìm kiếm dấu mở ngoặc đầu tiên `[...

Bạn cần đăng nhập để xem