Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Đoạn code dưới đây những chỗ nào không hợp lệ?

Câu trả lời
 const bird = {
  size: "small",
 };

 const mouse = {
  name: "Mickey",
  small: true,
 };
 • A: mouse.bird.size không hợp lệ
 • B: mouse[bird.size] không hợp lệ
 • C: mouse[bird["size"]] không hợp lệ
 • D: Tất cả đều hợp lệ

Đáp án: A

Trong JavaScript thì tất cả keys của các object đều là string (ngoại trừ khi nó là một Symbol). Dù chúng ta không viết chúng như một string, về cơ bản chúng sẽ luôn được chuyển sang dạng string.

JavaScript thông dịch (hay unboxes) từng câu lệnh. Khi chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc [], nó sẽ tìm kiếm dấu mở ngoặc đầu tiên `[...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích của việc sử dụng spread so với rest như thế nào trong Javascript?

senior

Temporal Dead Zone trong Javascript là gì?

middle

Trong Javascript, hàm setInterval trả về cái gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào