Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Generator trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Generator trong JavaScript là một loại hàm đặc biệt có thể tạm dừng và tiếp tục việc thực thi của nó. Các hàm generator được định nghĩa bằng cách thêm một dấu sao (*) ngay sau từ khóa function. Khi được gọi, hàm generator không thực thi ngay lập tức mà thay vào đó, nó trả về một đối tượng Generator mà qua đó việc thực thi có thể được kiểm soát.

Đặc điểm của Generator

  • Tạm dừng và tiếp tục: Generator có khả năng tạm dừng việc thực thi tại từ khóa yield và sau đó có thể tiếp tục từ điểm tạm dừng đó.
  • Trả về nhiều giá trị: Generator có thể trả về (yield) một chuỗi các giá trị, mỗi lần một giá trị, thông qua nhiều lần gọi.
  • Lười biếng (Lazy evaluation): Các giá trị được tạo ra bởi generator không cần phải tính toán trước, chúng chỉ được tính toán khi cần thiết, giúp tiết kiệm tài nguyên.

Cách sử dụng Generator

Để sử dụng một hàm generator, bạn cần:

  1. Định nghĩa hàm generator bằng cách thêm dấu sao (*) sau từ khóa function.
  2. Sử dụ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào