Câu hỏi

Generator trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Generator là các chức năng có thể được exitre-entered sau đó. Context của chúng sẽ được lưu qua các lần truy cập lại. Các hàm Generator được viết bằng cú pháp

function* nameYourFuntion([param[, param[, ... param]]]) {
   statements
}

Trong đó thì:

  • nameYourFuntion: tên hàm
  • param: tham số đầu vào của hàm, tối đa 255 tham số
  • statements: phần thân chứa nội dung của hàm.

...

Bạn cần đăng nhập để xem