Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  var x = 1;
  var output = (function () {
    delete x;
    return x;
  })();
  console.log(output);

Đoạn mã trên có output là 1. Toán t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

senior

Trong JavaScript hàm map có thể lặp qua các thuộc tính của một đối tượng không?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào