Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const promise1 = Promise.resolve("First");
 const promise2 = Promise.resolve("Second");
 const promise3 = Promise.reject("Third");
 const promise4 = Promise.resolve("Fourth");

 const runPromises = async () => {
  const res1 = await Promise.all([promise1, promise2]);
  const res2 = await Promise.all([promise3, promise4]);
  return [res1, res2];
 };

 runPromises()
  .then((res) => console.log(res))
  .catch((err) => console.log(err));
 • A: [['First', 'Second'], ['Fourth']]
  ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng use strict là gì?

middle

Từ khóa new trong JavaScript để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào