Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 const promise1 = Promise.resolve("First");
 const promise2 = Promise.resolve("Second");
 const promise3 = Promise.reject("Third");
 const promise4 = Promise.resolve("Fourth");

 const runPromises = async () => {
  const res1 = await Promise.all([promise1, promise2]);
  const res2 = await Promise.all([promise3, promise4]);
  return [res1, res2];
 };

 runPromises()
  .then((res) => console.log(res))
  .catch((err) => console.log(err));
 • A: [['First', 'Second'], ['Fourth']]
 • B: [['First', 'Second'], ['Third', 'Fourth']]
 • C: [['First', 'Second']]
 • D: 'Third'
middle
Ẩn câu trả lời detail

Đáp án: D

Hàm Promise.all trả về những promise truyền vào song song nhau. ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail