Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  let c = { greeting: "Hey!" };
  let d;

  d = c;
  c.greeting = "Hello";
  console.log(d.greeting);
  • A: Hello
  • B: Hey
  • C: undefined
  • D: ReferenceError
  • E: TypeError

Đáp án: A

Trong JavaScript, tất cả các object sẽ được tham chiếu khi chúng được gá...

Bạn cần đăng nhập để xem