Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  let c = { greeting: "Hey!" };
  let d;

  d = c;
  c.greeting = "Hello";
  console.log(d.greeting);
  • A: Hello
  • B: Hey
  • C: undefined
  • D: ReferenceError
  • E: TypeError

Đáp án: A

Trong JavaScript, tất cả các object sẽ được tham chiếu khi chúng được gá...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng foo giữa function foo() {}var foo = function() {} là gì?

middle

Symbol trong ES6 là gì?

middle

Có thể reset một generator trong Javascript về state ban đầu của nó không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào