Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Bạn biết những cách nào để lặp quả các phần tử của mảng trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript, có nhiều cách để lặp qua các phần tử của một mảng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Vòng lặp for

Đây là cách truyền thống nhất để lặp qua mảng, sử dụng chỉ số để truy cập từng phần tử:

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
for (let i = 0; i < items.length; i++) {
  console.log(items[i]);
}

Vòng lặp for...of

ES6 giới thiệu vòng lặp for...of cho phép lặp qua các phần tử của mảng một cách trực tiếp mà không cần sử dụng chỉ số:

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
for (const item of items) {
  console.log(item);
}

Phương thức forEach

Phương thức forEach cho phép bạn thực hiện một hàm lên mỗi phần tử của mảng:

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
items.forEach(item => {
  console.log(item);
});

Phương thức map

Phương thức map tạo ra một mảng mới từ việc áp dụng một hàm lên mỗi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh sự khác nhau của forEach()map() trong Javascript?

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào