Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Symbol trong ES6 là gì?

Câu trả lời

Symbol là một loại đối tượng mới, đặc biệt, có thể được sử dụng như một tên thuộc tính duy nhất trong các đối tượng.

Sử dụng Symbol thay vì string cho phép các modules khác nhau tạo ra các thuộc tính không xung đột với nhau. Các symbols cũng có thể được đặt ở chế độ riêng tư, để các thuộc tính của chúng không thể bị truy cập bởi những ai chưa có quyền truy cập trực tiếp vào Symbol.

Symbol là một loại primitive mới. Cũng giống như các primitive khác như number, string và boolean, Symbol có một hàm được sử dụng để tạo chúng. Không giống như các primitive k...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích về Hoisting trong Javascript?

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Polyfill trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào