Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  let person = { name: "Lydia" };
  const members = [person];
  person = null;
  console.log(members);
  • A: null
  • B: [null]
  • C: [{}]
  • D: [{ name: "Lydia" }]

Đáp án: D

Đầu tiên, chúng ta khai báo một biến person là một object có thuộc tính name.

Sau đó chúng ta khai báo một biến members. Ta set giá trị đầu tiên của mảng là giá trị của biến person. Khi sử dụng gán bằng, object sẽ được tham chiếu tới object mà nó được gán. Khi ta gán tham chiếu từ một biến sang biến khác, ta tạo ra mộ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Triển khai Command Pattern trong Javascript như thế nào?

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào