Câu hỏi

Trong Javascript, Anonymous Function thường dùng cho trường hợp nào?

Câu trả lời

Hàm anonymous, hay còn gọi là hàm ẩn danh, là một loại hàm không có tên trong JavaScript. Hàm này có thể được sử dụng như một đối số cho các hàm khác, hoặc được gán vào một biến để sử dụng. Hàm anonymous thường được tạo ra và sử dụng ngay tại thời điểm chạy của chương trình

Đặc điểm

  • Không có tên: Điểm đặc biệt nhất của hàm anonymous là nó không có tên. Khi khai báo, bạn chỉ cần sử dụng từ khóa function mà không cần đặt tên cho hàm
  • Linh hoạt: Hàm anonymous có thể được gán vào một biến, hoặc được sử dụng trực tiếp như một đối số cho hàm khác
  • Sử dụng một lần: Thường được sử dụng trong các trường hợp cần một hàm thực thi một tác vụ cụ thể mà không cần tái sử dụng sau này

Khi nào nên sử dụng?

  • Callback: Khi một hàm cần một hàm khác làm đối số, hàm anonymous là lựa chọn phù hợp vì nó giúp code trở nên gọn gàng và trực quan hơn
  • Event handling: Trong việc xử lý sự kiện, hàm anonymous thường được sử dụng để xử lý các hành động người dùng mà không cần định nghĩa một hàm riêng ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Làm sao để deep-freeze một đối tượng trong JavaScript?

junior

Strict mode trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào