Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

class Chameleon {
  static colorChange(newColor) {
   this.newColor = newColor;
   return this.newColor;
  }

  constructor({ newColor = "green" } = {}) {
   this.newColor = newColor;
  }
 }

 const freddie = new Chameleon({ newColor: "purple" });
 freddie.colorChange("orange");
 • A: orange
 • B: purple
 • C: green
 • D: TypeError

Câu trả lời

Đáp án: D

Hàm colorChange là một hàm static (hàm tĩnh). Hà...

Bạn cần đăng nhập để xem