Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 class Chameleon {
  static colorChange(newColor) {
   this.newColor = newColor;
   return this.newColor;
  }

  constructor({ newColor = "green" } = {}) {
   this.newColor = newColor;
  }
 }

 const freddie = new Chameleon({ newColor: "purple" });
 freddie.colorChange("orange");
 • A: orange
 • B: purple
 • C: green
 • D: TypeError
junior
Ẩn câu trả lời detail

Đáp án: D

Hàm colorChange là một hàm static (hàm tĩnh). Hà...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail