Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 class Chameleon {
  static colorChange(newColor) {
   this.newColor = newColor;
   return this.newColor;
  }

  constructor({ newColor = "green" } = {}) {
   this.newColor = newColor;
  }
 }

 const freddie = new Chameleon({ newColor: "purple" });
 freddie.colorChange("orange");
 • A: orange
 • B: purple
 • C:...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa MapWeakMap trong Javascript là gì?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng import * as X from 'X'?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào