Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 function compareMembers(person1, person2 = person) {
  if (person1 !== person2) {
   console.log("Not the same!");
  } else {
   console.log("They are the same!");
  }
 }
 const person = { name: "Lydia" };
 compareMembers(person);
 • A: Not the same!
 • B: They are the same!
 • C: ReferenceError
 • D: SyntaxError

Đáp án: B

Objec...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

middle

Trong Javascript, sự khác biệt giữa throw Error('msg') so với throw new Error('msg') là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào