Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 function compareMembers(person1, person2 = person) {
  if (person1 !== person2) {
   console.log("Not the same!");
  } else {
   console.log("They are the same!");
  }
 }
 const person = { name: "Lydia" };
 compareMembers(person);
 • A: Not the same!
 • B: They are the same!
 • C: ReferenceError
 • D: SyntaxError

Câu trả lời

Đáp án: B

Object sẽ được truyền vào hàm theo reference. Khi chúng ta nói s...

Bạn cần đăng nhập để xem