Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  const box = { x: 10, y: 20 };
  Object.freeze(box);
  const shape = box;
  shape.x = 100;
  console.log(shape);
  • A: { x: 100, y: 20 }
  • B: `{ x: 10, y: 20 ...
Bạn cần đăng nhập để xem