Câu hỏi

Bạn biết gì về load event trong Javascript?

Câu trả lời

Sự kiện load trong JavaScript là một sự kiện quan trọng, được kích hoạt khi một trang web hoàn toàn tải xong tất cả nội dung bao gồm hình ảnh, tệp JavaScript, tệp CSS, và các phụ thuộc khác. Sự kiện này thường được sử dụng trong thẻ <body> để thực thi một đoạn script ngay sau khi trang web tải xong hoàn toàn

Đặc điểm của sự kiện load:

  • Sự kiện load xảy ra khi đối tượng đã được tải hoàn toàn.
  • Sự kiện này không thể hủy bỏ (non-cancelable) và không lan truyền (non-bubbling).
  • Thường được sử dụng để kiểm tra loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt của người dùng, và tải phiên bản phù hợp của trang web dựa trên thông tin đó
  • Có thể được sử dụng để xử lý cookies
  • Sự kiện load khác với sự kiện DOMContentLoaded, sự kiện này được kích hoạt ngay khi DOM của trang đã tải xong, không cần chờ đợi các tài nguyên khác hoàn tất việc tải

Cách sử dụng sự kiện load:

Bạn có thể sử dụng sự kiện load bằng cách thêm thuộc tính onload vào một phần tử HTML hoặc gán nó c...

Bạn cần đăng nhập để xem