Câu hỏi

Khi nào cần sử dụng asyncdefer trong javascript?

Câu trả lời

Khi sử dụng Javascript trong HTML, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính asyncdefer để tối ưu hóa quá trình tải trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thuộc tính async cho phép các script được tải và thực thi song song với quá trình phân tích HTML, điều này thích hợp với các script độc lập và không phụ thuộc vào nhau. Trong trường hợp này, việc sử dụng thuộc tính async sẽ giúp cải thiện tốc độ tải trang.

Thuộc tính defer cũng cho phép tải và thực thi sc...

Bạn cần đăng nhập để xem