Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const createMember = ({ email, address = {} }) => {
  const validEmail = /.+@.+..+/.test(email);
  if (!validEmail) throw new Error("Valid email pls");

  return {
   email,
   address: address ? address : null,
  };
 };

 const member = createMember({ email: "my@email.com" });
 console.log(member);
 • A: { email: "my@email.com", address: null }
 • B: { email: "my@email.com" }
 • C: `{ email: "my@email.com", address...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong Javascript, đây có phải là một pure function không?

senior

Triển khai Prototype Design Pattern trong Javascript như thế nào?

middle

Callback hell trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào