Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  const set = new Set([1, 1, 2, 3, 4]);

  console.log(set);
  • A: [1, 1, 2, 3, 4]
  • B: [1, 2, 3, 4]
  • C: {1, 1, 2, 3, 4}
  • D: {1, 2, 3, 4}

Đáp án: D

...

Bạn cần đăng nhập để xem