Câu hỏi

Bạn nghĩ gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS?

Câu trả lời

Mặc dù JavaScript không hỗ trợ các module, nhưng cộng đồng các developer đã cố gắng tìm ra cách để làm việc này. Sau một thời gian phát triển, thì hiện nay có một số phương thức module hóa như sau:

  • The Module pattern
  • CommonJS
  • Asynchronous Module Definition (AMD)

![Bạn nghĩ gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS](https://user-images.gith...

Bạn cần đăng nhập để xem