Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Bạn biết gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS trong Javascript?

Câu trả lời

AMD (Asynchronous Module Definition)

AMD là một quy chuẩn cho ngôn ngữ lập trình JavaScript, định nghĩa một API cho việc định nghĩa các module mã và các phụ thuộc của chúng, và tải chúng một cách bất đồng bộ nếu muốn. Các triển khai AMD mang lại nhiều lợi ích như cải thiện hiệu suất trang web, giảm lỗi trang do cho phép các nhà phát triển định nghĩa các phụ thuộc cần tải trước khi một module được thực thi. Ngoài ra, AMD cũng cung cấp một số khả năng tương thích với CommonJS, cho phép sử dụng một giao diện exportsrequire() tương tự trong mã, mặc dù giao diện define() của riêng nó được ưu tiên hơn

CommonJS

CommonJS là cách đóng gói mã JavaScript ban đầu cho Node.js. Node.js cũng hỗ trợ tiêu chuẩn ECMAScript modules được sử dụng bởi trình duyệt và các môi trường JavaScript khác. Trong Node.js, mỗi file được xem như một module riêng biệt. Ví dụ, một file tên là foo.js có thể tải module circle.js nằm trong cùng thư mục với foo.js. CommonJS chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng JS phía server với Node, và mỗi module được...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Prototype Inheritance trong JavaScript là gì?

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào