Câu hỏi

Bạn nghĩ gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Mặc dù JavaScript không hỗ trợ các module, nhưng cộng đồng các developer đã cố gắng tìm ra cách để làm việc này. Sau một thời gian phát triển, thì hiện nay có một số phương thức module hóa như sau:

  • The Module pattern
  • CommonJS
  • Asynchronous Module Definition (AMD)

![Bạn nghĩ gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS](https://user-images.gith...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail