Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  const [y] = numbers;

  console.log(y);
  • A: [[1, 2, 3, 4, 5]]
  • B: [1, 2, 3, 4, 5]
  • C: 1
  • D: [1]

Đáp án: C

Chúng ta có thể unpack các giá trị từ mảng hoặc thuộc tính từ objects bằng phương pháp destructuring. Ví dụ:

[a, b] = [1, 2];

<img ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Javascript, sự khác biệt giữa throw Error('msg') so với throw new Error('msg') là gì?

middle

Bạn có thể đưa ra một ví dụ về hàm curry và giải thích tại sao cú pháp này lại có ích?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào