Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  const [y] = numbers;

  console.log(y);
  • A: [[1, 2, 3, 4, 5]]
  • B: [1, 2, 3, 4, 5]
  • C: 1
  • D: [1]

Đáp án: C

Chúng ta có thể unpack các giá trị từ mảng hoặc thuộc tính từ objects bằng phương pháp destructuring. Ví dụ:

[a, b] = [1, 2];

<img ...

Bạn cần đăng nhập để xem