Câu hỏi

Giải thích về ép kiểu ngầm trong JavaScript?

Câu trả lời

Ép kiểu ngầm trong javascript là sự chuyển đổi tự động của giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu khác. Nó xảy ra khi thực hiện một biểu thức với các kiểu dữ liệu khác nhau.

Ép kiểu String

Ép kiểu string xảy ra khi dùng toán tử +. Một số cộng với một chuỗi, kiểu số sẽ bị ép thành kiểu chuỗi.

Ví dụ:

var x = 3;
var y = "3";
x + y; // Returns "33"
var x = 24;
var y = "Hello";
x + y; // Returns "24Hello";

Để hiểu về hai ví dụ khi ta cộng một số vào chuỗi, thì khi JavaScript thấy biểu thức x+y với hai kiểu khác nhau (một số và một chuỗi), nó chuyển đổi kiểu số thành chuỗi để thực hiện hành động. Sau khi ...

Bạn cần đăng nhập để xem