Câu hỏi

Javascript có các kiểu dữ liệu nào? Bạn biết gì về chúng

Câu trả lời

Trong JavaScript, có tổng cộng 8 kiểu dữ liệu cơ bản, bao gồm cả kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive types) và kiểu dữ liệu phức tạp (complex type). Dưới đây là danh sách và mô tả ngắn gọn về từng kiểu:

Kiểu Dữ Liệu Nguyên Thủy

  1. String: Dùng để biểu diễn văn bản. Ví dụ: "Hello, world!".
  2. Number: Dùng cho cả số nguyên và số thực. JavaScript không phân biệt kiểu số nguyên và số thực. Ví dụ: 42, 3.14.
  3. Boolean: Dùng để biểu diễn giá trị đúng (true) hoặc sai (false).
  4. Null: Một kiểu đặc biệt chỉ có một giá trị null, dùng để biểu diễn "không có giá trị".
  5. Undefined: Một biến được khai báo nhưng chưa được gán giá trị sẽ có giá...
Bạn cần đăng nhập để xem