Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các kiểu dữ liệu trong JavaScript?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Trong JavaScript các kiểu dữ liệu được chia làm hai loại là kiểu nguyên thuỷ và đối tượng. Để biết kiểu dữ liệu của các biến JavaScript, ta có thể sử dụng typeof.

String - biểu diễn một mảng ký tự hay một chuỗi. Kiểu chuỗi trong javascript có thể sử dụng một cặp dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc kép đơn.

var str = "Vivek Singh Bisht"; //sử dụng dấu ngoặc kép
var str2 = "John Doe"; // sử dụng dấu ngoặc đơn

Number - biểu diễn cả ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail