Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  +true;
  !"Lydia";
  • A: 1 and false
  • B: false and NaN
  • C: false and false

Đáp án: A

Phép toán cộng + sẽ convert một toán hạng sang dạng number...

Bạn cần đăng nhập để xem