Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 let randomValue = { name: "Lydia" };
 randomValue = 23;

 if (!typeof randomValue === "string") {
  console.log("It's not a string!");
 } else {
  console.log("Yay it's a string!");
 }
 • A: It's not a string!
 • B: Yay it's a string!
 • C: TypeError
 • D: undefined

Đáp án: B

Điều kiện trong mệnh đề if kiểm tra xem giá trị của !typeof randomValue bằng với "string" hay không. Phép toán ! chuyển giá trị đó thành giá trị bool...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Callback hell trong Javascript là gì?

middle

Sự khác nhau giữa anonymous functionnamed function trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào