Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

 let randomValue = { name: "Lydia" };
 randomValue = 23;

 if (!typeof randomValue === "string") {
  console.log("It's not a string!");
 } else {
  console.log("Yay it's a string!");
 }
 • A: It's not a string!
 • B: Yay it's a string!
 • C: TypeError
 • D: undefined

Đáp án: B

Điều kiện trong mệnh đề if kiểm tra xem giá trị của !typeof randomValue bằng với "string" hay không. Phép toán ! chuyển giá trị đó thành giá trị bool...

Bạn cần đăng nhập để xem