Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 let randomValue = { name: "Lydia" };
 randomValue = 23;

 if (!typeof randomValue === "string") {
  console.log("It's not a string!");
 } else {
  console.log("Yay it's a string!");
 }
 • A: It's not a string!
 • B: Yay it's a string!
 • C: TypeError
 • D: undefined
middle
Ẩn câu trả lời detail

Đáp án: B

Điều kiện trong mệnh đề if kiểm tra xem giá trị của !typeof randomValue bằng với "string" hay không. Phép to...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail