Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const myPromise = () => Promise.resolve("I have resolved!");
 function firstFunction() {
 myPromise().then((res) => console.log(res));
 console.log("second");
 }
 async function secondFunction() {
 console.log(await myPromise());
 console.log("second");
 }
 firstFunction();
 secondFunction();
 • A: I have resolved!, secondI have resolved!, second
 • B: second, I have resolved!second, I have resolved!
 • C: I have resolved!, secondsecond, I have resolved!
 • D: second, I have resolved!I have resolved!, second

Đáp án: D

Có thể tưởng tượng đơn giản cách promise thực thi như sau: _bây giờ tôi sẽ để tạm nó sang một bên vì nó tính toán mất thời gian. Chỉ khi nào nó được hoàn thành (resolved) hay bị hủy bỏ (rejected) hay khi call st...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

senior

Thuật ngữ transpiling trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào