Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Hãy viết một hàm có tên lucky_sevens nhận một mảng các số nguyên và trả về giá trị true nếu ba phần tử liên tiếp bất kỳ có tổng bằng 7?

Câu trả lời

Để viết một hàm có tên lucky_sevens nhận một mảng các số nguyên và trả về giá trị true nếu ba phần tử liên tiếp bất kỳ có tổng bằng 7, bạn có thể thực hiện như sau:

function lucky_sevens(arr) {
  // Kiểm tra nếu mảng có ít hơn 3 phần tử thì không thể có 3 phần tử liên tiếp có tổng bằng 7
  if (arr.length < 3) return false;

  // Duyệt qua mảng, bắt đầu từ chỉ số 0 đến chỉ số length - 3
  for (let i = 0; i < arr.length - 2; i++) {
    // Tính tổng của ba phần tử liên tiếp
    let sum = arr[i] + arr[i + 1] + arr[i + 2];
    // Nếu tổng bằng 7, trả về true
    if (sum === 7) return true;
  }

  // Nếu không tìm thấy ba...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

3 giai đoạn của event propagation trong Javascript là gì?

middle

Từ khóa new trong JavaScript để làm gì?

middle

Tại sao, việc để nguyên phạm vi toàn cục của một trang web và không can thiệp vào nó lại là một ý tưởng tốt?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào