Câu hỏi

Coercion trong JavaScript là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Coercion trong JavaScript là quá trình chuyển đổi tự động của một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác. Trong JavaScript, có hai loại coercion là implicit coercion (chuyển đổi ngầm định) và explicit coercion (chuyển đổi rõ ràng). Hiểu đơn giản là một cái chuyển kiểu dữ liệu một cách tường minh, mình có thế nhìn thấy được qua mã, trong khi đó kiểu kia thì coercion ngầm định.

Đây là một ví dụ về explicit coercion:

var a = "42";
var b = Number(a);
a; // "42"
b; // 42 -- the number!

Và đây là một ví dụ về implicit coercion:

```js var a = "42"; ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getPersonInfo(one, two, three) { console.log(one); console.log(two); console.log(three); } const person = "Lydia"; const age = 21; getPersonInfo`${person} is ${age} years old`; ``` - A: `"Lydia"` `21` `["", " is ", " years old"]` - B: `["", " is ", " years old"]` `"Lydia"` `21` - C: `"Lydia"` `["", " is ", " years old"]` `21`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript let number = 0; console.log(number++); console.log(++number); console.log(number); ``` - A: `1` `1` `2` - B: `1` `2` `2` - C: `0` `2` `2` - D: `0` `1` `2`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function sum(a, b) { return a + b; } sum(1, "2"); ``` - A: `NaN` - B: `TypeError` - C: `"12"` - D: `3`

Xem câu trả lời detail