Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Coercion trong JavaScript là gì?

Câu trả lời

Coercion trong JavaScript là quá trình chuyển đổi tự động hoặc ngầm định giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác, như từ chuỗi sang số. Coercion có thể xảy ra khi bạn áp dụng các toán tử cho các giá trị có kiểu khác nhau hoặc khi giá trị được sử dụng trong một ngữ cảnh cụ thể mà ở đó kiểu dữ liệu cần phải được chuyển đổi

Coercion có thể là rõ ràng (explicit) hoặc ngầm định (implicit). Coercion rõ ràng xảy ra khi lập trình viên biểu thị ý định chuyển đổi giữa các kiểu bằng cách viết mã phù hợp, như sử dụng hàm Number(value) để chuyển một giá trị thành số. Trong khi đó, coercion ngầm định xảy ra khi JavaScript tự động chuyển đổi giữa các kiểu khác nhau mà không cần sự ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh sự khác nhau giữa Object.freeze()const trong Javascript là gì?

senior

Temporal Dead Zone trong Javascript là gì?

junior

Strict mode trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào