Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 function Car() {
  this.make = "Lamborghini";
  return { make: "Maserati" };
 }

 const myCar = new Car();
 console.log(myCar.make);
 • A: "Lamborghini"
 • B: "Maserati"
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError

Đ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Currying trong Javascript là gì?

middle

Sự khác nhau giữa bind, callapply trong Javascript là gì?

middle

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào