Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

So sánh sự khác nhau giữa Object.freeze()const trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, Object.freeze()const đều được sử dụng để hạn chế sự thay đổi của dữ liệu, nhưng chúng hoạt động theo những cách khác nhau và phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Object.freeze()

  • Mục đích: Object.freeze() được sử dụng để làm cho một đối tượng trở nên bất biến. Khi một đối tượng được "đóng băng" bằng Object.freeze(), bạn không thể thêm, xóa, hoặc thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của đối tượng đó
  • Độ sâu: Object.freeze() chỉ áp dụng một "shallow freeze", nghĩa là nó chỉ đóng băng các thuộc tính ở cấp độ ngoài cùng của đối tượng. Đối với các đối tượng lồng nhau, bạn cần áp dụng Object.freeze() một cách đệ quy để đóng băng toàn bộ cấu trúc đối tượng

const

  • Mục đích: const được sử dụng để khai báo một biến với giá trị không thể được gán lại sau khi đã được khởi tạo. Tuy nhiên, nếu giá trị đó là một đối tượng, các thuộc tính bên trong đối tượng vẫn có thể được thay đổi
  • Phạm vi ứng dụng: const áp dụng cho việc gán lại biến chứ không phải tính bất biến của gi...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng use strict là gì?

middle

So sánh sự khác nhau của forEach()map() trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào