Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

Câu trả lời

Trước promise, callback được dùng cho các thao tác bất đồng bộ. Nhưng callback có giới hạn của nó, nếu sử dụng quá nhiều callback code sẽ trở nên khó quản lý.

Đối tượng promise có 4 trạng thái:

  • Pending: trạng thái bắt đầu, biểu diễn promise không phải là fulfilled, cũng không phải là rejected mà đang ở trạng thái pending.
  • Fulfilled: trạng thái này có nghĩa là thao tác bất đồng bộ đã hoàn tất.
  • Rejected: trạng này này có nghĩa là thao tác đã thất bại vì một vài lý do nào đó.
  • Settked: trạng thái này thể hiện promise đã rejected hoặc fulfilled.

Một promise được tạo bằng cách sử dụng phương thức khởi tạo Promise, hàm này nhận một hàm callback với hai tham số, resolvereject tương ứng.

  • resolve hàm được gọi, khi thao tác bất đồng bộ thực hiện thành công.
  • reject hàm được gọi, khi thao tác thất bại bởi một vài lỗi nào đó.

Ví dụ:

Promise được dùng cho các thao tác bất đồng bộ như yêu cầu của server, để dễ hiểu ta lấy ví dụ với một phép toán để tính tổng của ba phần tử.

function sumOfThreeElements(...elements){
  return new Promise((resolve,reject)=>{
    if(elem...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Bạn có thể đưa ra một ví dụ về hàm curry và giải thích tại sao cú pháp này lại có ích?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào