Câu hỏi

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Promise dùng cho xử lý bất đồng bộ trong JavaScript

Trước promise, callback được dùng cho các thao tác bất đồng bộ. Nhưng callback có giới hạn của nó, nếu sử dụng quá nhiều callback code sẽ trở nên khó quản lý.

Đối tượng promise có 4 trạng thái:

 • Pending: trạng thái bắt đầu, biểu diễn promise không phải là fulfilled, cũng không phải là rejected mà đang ở trạng thái pending.
 • Fulfilled: trạng thái này có nghĩa là thao tác bất đồng bộ đã hoàn tất.
 • Rejected: trạng này này có nghĩa là ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

Xem câu trả lời detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
Xem câu trả lời detail