Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess

Câu trả lời

Đáp án: C

Khi test sự bằng nhau, các kiểu dữ liệu cơ bản sẽ so sánh giá trị của chúng, c...

Bạn cần đăng nhập để xem