Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess

Đáp án: C

Khi test sự bằng nhau, các kiể...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy viết một hàm có tên lucky_sevens nhận một mảng các số nguyên và trả về giá trị true nếu ba phần tử liên tiếp bất kỳ có tổng bằng 7?

junior

Trong Javascript, đây có phải là một pure function không?

junior

Hàm anonymous là gì và khi nào nên sử dụng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào