Câu hỏi

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst trong javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, việc khai báo biến có thể sử dụng ba từ khóa là var, let, và const, mỗi từ khóa có những đặc điểm và cách sử dụng riêng biệt. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

1. Phạm vi (Scope)

  • var: Phạm vi của var là function scope nếu nó được khai báo bên trong một hàm. Nếu khai báo ngoài hàm, var sẽ có phạm vi toàn cục (global scope)
  • letconst: Cả hai đều có block scope, nghĩa là chúng chỉ có thể truy cập được trong block (được định nghĩa bởi dấu ngoặc nhọn {}) mà chúng được khai báo

2. Hoisting

  • var: Biến được khai báo bằng var được hoisted (nâng lên đầu phạm vi của chúng) và khởi tạo với giá trị undefined trước khi mã được thực thi
  • letconst: Cũng được hoisted nhưng không được khởi tạo giá trị, dẫn đến lỗi ReferenceError nếu truy cập trước khi khai báo

3. Khai báo lại (Re-declaration) và Cập nhật (Update)

  • var: Có thể khai báo lại và cậ...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Sử dụng method nào được trả về với log '{ name: "Lydia", age: 22 }'?

middle

Hạn chế của phương thức private trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào