Câu hỏi

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

entry
Ẩn câu trả lời detail

Từ phiên bản ES6, từ khoá let và const được thêm vào cho khai báo biến.

keyword const let var
global scope no no yes
function scope yes yes yes
block scope yes yes no
can be reassigned no yes yes

Ta thử xem các ví dụ:

```js var variable1 = 23;

let variable2 = 89;

function catchValues(){ console.log(variable1); console.log(variable2);

// Both the variables can be accessed anywhere since they are declared in the global scope }

window.variable1; // Returns the value 23

window.variable2; // Re...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

Xem câu trả lời detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
Xem câu trả lời detail