Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

So sánh ===== trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa toán tử so sánh == (so sánh trừu tượng) và === (so sánh nghiêm ngặt) là rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến cách giá trị được so sánh trong code của bạn.

So sánh trừu tượng (==)

Toán tử == so sánh hai giá trị sau khi thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu (nếu cần), để chúng có thể được so sánh một cách công bằng. Nếu hai giá trị không cùng kiểu, JavaScript sẽ cố gắng chuyển đổi chúng sang một kiểu chung trước khi so sánh. Ví dụ, khi so sánh một số với một chuỗi, chuỗi sẽ được chuyển đổi thành một số trước khi thực hiện so sánh

So sánh nghiêm ngặt (===)

Ngược lại, toán tử === thực hiện so sánh nghiêm ngặt, nghĩa là nó sẽ không thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu giữa hai giá trị được so sánh. Điều này có nghĩa là nếu hai giá trị có kiểu dữ liệu khác nhau, toán tử === sẽ ngay lập tức trả về false mà không cần xem xét giá trị cụ thể của chúng

Ví dụ

Sử dụng ==:

console.log(3 == "3"); // true, vì...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

3 giai đoạn của event propagation trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào