Câu hỏi

Lợi ích của việc sử dụng spread so với rest như thế nào trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript ES6, cả spread và rest sử dụng cú pháp ba dấu chấm (...), nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau và mang lại những lợi ích riêng biệt.

Spread Operator

  • Tạo bản sao của mảng hoặc đối tượng: Spread operator cho phép tạo bản sao của mảng hoặc đối tượng mà không cần dùng đến các phương thức như Object.assign() hoặc Array.slice(), giúp code ngắn gọn và dễ đọc hơn
  • Kết hợp mảng: Spread operator có thể dùng để kết hợp nhiều mảng lại với nhau một cách dễ dàng và linh hoạt hơn so với phương thức concat()
  • Truyền đối số vào hàm: Khi cần truyền một mảng các giá trị vào hàm dưới dạng đối số riêng lẻ, spread operator giúp giải nén mảng đó thành các đối số, thay thế cho việc sử dụng apply()
  • Thêm phần tử vào mảng: Spread operator cho phép chèn các phần tử từ một mảng vào một mảng khác tại bất kỳ vị trí nào
  • **Chuyển đổi các đối tượng có thể lặp (iterable...
Bạn cần đăng nhập để xem