Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 class Dog {
  constructor(name) {
   this.name = name;
  }
 }

 Dog.prototype.bark = function () {
  console.log(`Woof I am ${this.name}`);
 };

 const pet = new Dog("Mara");

 pet.bark();

 delete Dog.prototype.bark;

 pet.bark();
 • A: "Woof I am Mara", TypeError
 • B: "Woof I am Mara","Woof I am Mara"
 • C: "Woof I am Mara", undefined
 • D: TypeError, TypeError

Đáp án: A

Chúng ta có thể xóa các thuộc tính khỏe object bằng từ khóa delete,...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào