Câu hỏi

Giá trị nào của 'method' sẽ được trả về với log '{ name: "Lydia", age: 22 }'?

const keys = ["name", "age"];
 const values = ["Lydia", 22];

 const method =
  /* ?? */
  Object[method](
   keys.map((_, i) => {
    return [keys[i], values[i]];
   }),
  ); // { name: "Lydia", age: 22 }
 • A: entries
 • B: values
 • C: fromEntries
 • D: forEach

Câu trả lời

Đáp án: C

Hàm fromEntries trả về một mảng 2d trong một object. Phần tử đầu tiên trong từng mảng con sẽ...

Bạn cần đăng nhập để xem