Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sử dụng method nào được trả về với log '{ name: "Lydia", age: 22 }'?

Câu trả lời
 const keys = ["name", "age"];
 const values = ["Lydia", 22];

 const method =
  /* ?? */
  Object[method](
   keys.map((_, i) => {
    return [keys[i], values[i]];
   }),
  ); // { name: "Lydia", age: 22 }
 • A: entries
 • B: values
 • C: fromEntries
 • D: forEach

Đáp án: C

Hàm fromEntries trả về một mảng 2d trong một object. Phần tử đầu tiên trong từng mảng con sẽ là từ k...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

So sánh ===== trong Javascript?

middle

Hãy viết một hàm có tên lucky_sevens nhận một mảng các số nguyên và trả về giá trị true nếu ba phần tử liên tiếp bất kỳ có tổng bằng 7?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào