Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  (() => {
    let x = (y = 10);
  })();

  console.log(typeof x);
  console.log(typeof y);
  • A: "undefined", "number"
  • B: "number", "number"
  • C: "object", "number"
  • D: "number", "undefined"

Đáp án: A

let x = y = 10; chính là cách viết ngắn gọn của:

y = 10;
let x = y;

Khi ta set y bằng 10, thực tế chúng ta đã sử dụng biến global y (window nếu là trên browser, global nếu là môi trường Node).Trên browser, window.y sẽ là 10.

Sau đó, chúng ta khai báo giá trị của x với giá trị của y, tức 10. Tuy nhiên khi ta khai báo...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích về bubbling event trong Javascript và làm sao để ngăn chặn nó?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

entry

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst trong javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào