Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

(() => {
    let x = (y = 10);
  })();

  console.log(typeof x);
  console.log(typeof y);
  • A: "undefined", "number"
  • B: "number", "number"
  • C: "object", "number"
  • D: "number", "undefined"

Câu trả lời

Đáp án: A

let x = y = 10; chính là cách viết ngắn gọn của:

y = 10;
let x = y;

Khi ta set y bằng 10, thực tế chúng ta đã sử dụng biến global y (window nếu ...

Bạn cần đăng nhập để xem