Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 function sayHi() {
  console.log(name);
  console.log(age);
  var name = "Lydia";
  let age = 21;
 }

 sayHi();
 • A: Lydiaundefined
 • B: LydiaReferenceError
 • C: ReferenceError21
 • D: undefinedReferenceError

Đáp án: D

Trong hàm chúng ta đã khai báo biến name với var. Điều đó có nghĩa là biến này sẽ được hoisted (một vùng nhớ sẽ được set up khi biến được khởi tạo) với giá trị mặc định là undefined, cho tới khi chúng ta thực sự đị...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích về phép gán qua giá trị và phép gán qua tham chiếu trong Javascript?

middle

Object trong Javascript là gì?

junior

Ép kiểu ngầm (implicit type coercion) trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào