Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 function sayHi() {
  console.log(name);
  console.log(age);
  var name = "Lydia";
  let age = 21;
 }

 sayHi();
 • A: Lydiaundefined
 • B: LydiaReferenceError
 • C: ReferenceError21
 • D: undefinedReferenceError

Câu trả lời

Đáp án: D

Trong hàm chúng ta đã khai báo biến name với var. Điều đó có nghĩa là biến này sẽ được hoisted (một vùng nhớ sẽ được set up khi b...

Bạn cần đăng nhập để xem