Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

  function addToList(item, list) {
    return list.push(item);
  }

  const result = addToList("apple", ["banana"]);
  console.log(result);
  • A: ['apple', 'banana']
  • B: 2
  • C: true
  • D: undefined
junior
Ẩn câu trả lời detail

Đáp án: B

Hàm .push() trả về độ dài của mảng mới! Trước đó, mảng chỉ hồm một p...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail