Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  function addToList(item, list) {
    return list.push(item);
  }

  const result = addToList("apple", ["banana"]);
  console.log(result);
  • A: ['apple', 'banana']
  • B: 2
  • C: true
  • D: undefined

Đáp án: B

Hàm .push() trả về độ dài của mảng mới! Trước đó, mảng chỉ hồm một phần tử là `"banana"...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn biết gì về AMD (Asynchronous Module Definition) và CommonJS trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Lợi ích của việc sử dụng spread so với rest như thế nào trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào