Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Trong Javascript, đây có phải là một pure function không?

Câu trả lời
  function sum(a, b) {
    return a + b;
  }
  • A: Yes
  • B: No

Đáp án: A

Một hàm được gọi là pure function khi nó luôn luôn trả về một giá trị giống nhau, nếu đối số đưa và...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Javascript, Anonymous Function thường dùng cho trường hợp nào?

middle

Sự khác nhau giữa bind, callapply trong Javascript là gì?

middle

So sánh sự khác nhau giữa Object.freeze()const trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào