Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Strict mode trong JavaScript là gì?

Câu trả lời

Strict mode trong JavaScript là một tính năng cho phép bạn đặt một chương trình hoặc một hàm vào một "chế độ nghiêm ngặt" (strict operating context). Khi được kích hoạt, nó giúp phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn, ngăn chặn hoặc báo lỗi cho một số hành vi không an toàn của JavaScript, và cải thiện hiệu suất thực thi mã. Để sử dụng strict mode, bạn chỉ cần thêm chuỗi "use strict"; vào đầu file JavaScript hoặc đầu một hàm

Tính năng và Lợi ích

  • Ngăn chặn sử dụng biến không được khai báo: Trong strict mode, việc sử dụng một biến mà không khai báo trước sẽ dẫn đến lỗi, giúp tránh được các vấn đề về phạm vi biến và hoisting không mong muốn.
  • Báo lỗi khi sử dụng delete: Không cho phép sử dụng delete với một biến, một hàm, hoặc một đối số hàm
  • Không thể sử dụng with: Cấm sử dụng câu lệnh with, giúp cải thiện hiệu suất mã và ngăn chặn các vấn đề về phạm vi biến
  • Giá trị this trong hàm không được tự động gán cho global object: Trong strict mode, giá trị this trong các hàm không được gọi trong một context đối tượng sẽ là undefined, g...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Javascript, Anonymous Function thường dùng cho trường hợp nào?

middle

Polyfill trong JavaScript là gì?

middle

Lập trình bất đồng bộ trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào